اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت رایمند رایانه برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت رایمند رایانه در تاریخ 1396.11.03در ساعت 9با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….