اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت راه و ساختمان بلند طبقه برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت   راه و ساختمان بلند طبقه در تاریخ  1396.05.16در ساعت 15با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….