اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت راه سازی مبین برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت راه سازی مبین در تاریخ 1394.09.07در ساعت 10:30با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید