اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت داروسازی سامی سازبرگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت داروسازی سامی ساز در تاریخ 1395.07.10در ساعت 10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….