اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت خوشگوار مشهد برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت خوشگوار مشهد در تاریخ 1394.12.12در ساعت 11با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید