اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت حفاری شمال برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت حفاری شمال در تاریخ 1396.07.12در ساعت 14با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….