اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت تعاونی خدمات بازرگانی فرزام تجارت زنگان برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت تعاونی خدمات بازرگانی فرزام تجارت زنگان در تاریخ 1395.08.01در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….