اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت تدارک بسته بندی سیاوشان البرز برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت تدارک بسته بندی سیاوشان البرزدر تاریخ 1394.10.07در ساعت  15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید