اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت ایران رنگ کاربرگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت ایران رنگ کار در تاریخ 1396.09.20در ساعت 15با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….