اخبار رتبه بندی

جلسه ارایه رتبه اولیه شرکت پترو تجارت هرمزان برگزار شد…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت پترو تجارت هرمزان در تاریخ 1394.01.30  در ساعت 14:00 با حضور مدیران ارشد آن شرکت برگزار گردی