اخبار رتبه بندی

بررسی و ارزیابی اولیه شرکت تولید محور خودرو صورت گرفت…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه  شرکت تولید محور خودرو در تاریخ 1394.04.30در ساعت 11:00 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید