اخبار رتبه بندی

بررسی و ارزیابی اولیه شرکت دوده صنعتی صورت گرفت…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه  شرکت دوده صنعتی در تاریخ 1394.04.14در ساعت 15:00 با حضور مدیران ارشد آن شرکت برگزار گردید