اخبار رتبه بندی

ارزیابی اولیه شرکت سیمان خاش به پایان رسید

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت سیمان خاش در تاریخ1394.7.28در ساعت12.30با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید.