اخبار رتبه بندی

ارزیابی اولیه شرکت سیالات حفاری پارس به پایان رسید

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت سیالات حفاری پارس در تاریخ1394.08.03در ساعت14با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید.