اخبار رتبه بندی

ارزیابی اولیه شرکت تولیدی و بازرگانی مها انجام شد….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت تولیدی و بازرگانی مها  در تاریخ 1394.07.19در ساعت  14:30با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید