اخبار رتبه بندی

ارزیابی اولیه شرکت ایراندار به پایان رسید

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت ایراندار در تاریخ1394.08.06در ساعت11با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید.