اخبار رتبه بندی

ارزیابی اولیه شرکت انرژی گستر نصیربه پایان رسید

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت انرژی گستر نصیر در تاریخ1394.08.05در ساعت:14:30با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید.