پرسش و پاسخ رقابت پذیری

سوالات متداول به شرح زیر می باشد

مبنای اطلاعات مورد استفاده در اندازه گیری شاخص های رقابت پذیری چیست؟

صورت های مالی حسابرسی شده

از چه مدلی برای اندازه گیری رقابت پذیری استفاده شده است؟

با استفاده از مدل های بین المللی در زمینه رقابت پذیری و پس از متناسب سازی مدل با زیرساخت اطلاعاتی موجود در کشور