هزینه ثبت نام در طرح

شماره حساب مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران 8062741336 بانک ملت شعبه وزارت نفت و شناسه واریز 10320883887/73