مولفه ها و معیارهای رتبه بندی اتاق ایران

توان اقتصادی و ریسک پذیری مالی

ارزش افزوده

بهره وری

نسبت های نقدینگی

نسبت های سودآوری

نسبت های کارایی

نسبت های اهرمی

اعتبار

موقعیت رقابتی و محیط کسب و کار

نظام بازاریابی

رقابت پذیری

نظام تحقیق و توسعه

مدیریت و صلاحیت حرفه ای

چشم انداز و استراتژی کسب و کار

مدیریت و حاکمیت شرکتی

مدیریت زیرساخت ها و دارایی های فیزیکی

مسئولیت پذیری اجتماعی و مشتری مداری

مسئولیت پذیری اجتماعی

مشتری مداری