مدارک مورد نیاز

معرفی شرکت به همراه چارت سازمانی

فرم استعلام بانک مرکزی

گواهینامه ها

آخرین لیست بیمه تامین اجتماعی

مدارک تحصیلی رزومه و سابقه کاری اعضای هیئت مدیره و مدیران

برنامه ریزی استراتژیک

صورتهای مالی حسابرسی شده سه سال آخر

اظهارنامه مالیاتی سه سال آخر

مستندات مربوط به عضویت ها

مستندات مربوط به حفظ ایمنی در کار و حفظ محیط زیست

مستندات مربوط به فعالیتهای عام المنفعه

گزارش وضعیت دعاوی