فرم نظرسنجی

دانلود فرم نظرسنجی

نتایج نظرسنجی از متقاضیان رتبه بندی اعضای اتاق بازرگانی منتهی به 30 آذر 1395

تا کنون 691 فرم نظرسنجی از متقاضیان جمع آوری شده است که نتیجه آن به شرح جدول زیر می باشد:

 

نام استان

تعداد متقاضیان
رتبه بندی شده

حوزه نحوه
 اطلاع رسانی

حوزه پاسخ گویی
 و تعامل

حوزه مدل
 رتبه بندی

حوزه بازدید
 از محل

شاخص رضایت
 کل

شاخص توصیه
 به همکاران

 تهران

329

83.49

87.87

78.66

82.81

82.51

100

 اصفهان

55

83.36

87.69

80.32

81.81

82.76

100

 البرز

41

86.34

87.39

79.21

84.57

83.51

100

 خراسان رضوی

34

89.70

94.01

85.41

87.57

88.48

100

 قزوین

24

84.16

85.55

79.25

82.60

82.42

100

 یزد

22

88.63

90.15

80.79

85.11

85.12

100

 مرکزی

21

86.66

91.26

82.28

87.02

86.19

100

 کرمان

21

85.95

91.74

84.66

87.50

87.17

100

آذربایجان شرقی

20

90.00

93.66

81.80

86.87

86.96

100

 فارس

17

89.41

92.54

84.23

88.97

88.10

100

 گیلان

16

84.68

89.37

80.62

86.56

84.77

100

 زنجان

15

87.33

91.55

84.13

87.66

87.19

100

 خوزستان

13

90.38

94.35

84.30

84.61

87.41

100

 سمنان

10

71.50

81.66

76.60

76.00

76.78

100

 هرمزگان

9

81.66

84.44

70.66

78.05

77.30

100

 آذربایجان غربی

7

75.00

83.80

74.75

79.64

78.06

100

 مازندران

6

80.00

83.88

73.66

85.43

80.11

100

 سیستان و بلوچستان

6

82.50

93.33

82.33

83.75

85.11

100

بوشهر

5

91.00

97.33

78.80

81.50

85.28

100

 اردبیل

3

90.00

92.22

78.00

95.00

87.60

100

 لرستان

3

78.33

70.00

78.00

82.50

77.61

100

 گلستان

3

75.00

76.66

64.66

68.33

69.76

100

 قم

3

90.00

90.00

81.33

85.00

85.47

100

 همدان

2

92.50

91.67

94.00

92.50

92.87

100

 کردستان

2

95.00

95.00

80.00

87.50

87.43

100

 خراسان جنوبی

2

62.5

85.00

69.00

82.50

75.35

100

 کرمانشاه

1

95.00

100

98.00

90.00

95.68

100

 کهگیلویه و بویر احمد

1

90.00

100

88.00

90.00

91.38

100

 

میانگین

84.64

88.73

79.85

83.79

83.56

100

 
 
 
 

سوالات

بله

خیر

آیا ثبت نام در این طرح را به سایر همکاران و صاحبان کارتهای بازرگانی توصیه خواهید کرد؟

100

0

آیا مایل به انتشار گزارش رتبه بندی کارت بازرگانی خود به دو زبان فارسی و انگلیسی در

سامانه R4B هستید؟

79.66

20.34