شرکت های رتبه بندی شده رقابت پذیری

شرکت های رتبه بندی شده در صنایع مختلف به شرح زیر می باشد:

رتبه رقابت پذیری شرکت های داروسازی طی سال های 91 – 96:

 1. داروسازی فارابی
 2. دارویی کاسپین تامین
 3. داروسازی اسوه
 4. داروسازی شهید قاضی تبریز
 5. کارخانجات دارو پخش
 6. لابراتورهای دارویی رازک
 7. داروسازی زهراوی
 8. البرز دارو
 9. پارس دارو
 10. داروسازی جابرابن حیان
 11. سینا دارو
 12. سبحان دارو
 13. داروسازی اکسیر
 14. تولید مواد اولیه دارو پخش
 15. داروسازی تهران شیمی
 16. صنعتی کیمیدارو
 17. داروسازی تولید دارو
 18. داروسازی دکتر عبیدی
 19. داروسازی ابوریحان
 20. داروسازی امین
 21. فراورده های تزریقی ایران
 22. رامو فارمین
 23. داروئی و بهداشتی لقمان
 24. داملران
 25. ایران دارو
 26. شیرین دارو
 27. تولید ژلاتین کپسول ایران
 28. داروسازی کوثر
 29. داروسازی سبحان انکولوژی
 30. تهران دارو
 31. داروسازی روزدارو