شرکت های در حال رتبه بندی رقابت پذیری

اسامی شرکت های در حال رتبه بندی به شرح زیر است:

مجموعه شرکت های صنعت محصولات شیمیایی

مجموعه شرکت های گروه قطعه سازی خودرو

مجموعه شرکت های نیروگاهی