سومین دوره رتبه بندی پروژه های بهینه کاوی

اسامی پروژه های بهینه کاوی شایسته دریافت لوح تقدیر
ردیفنام سازمانعنوان پروژه
1  
2  
اسامی پروژه های بهینه کاوی شایسته دریافت سپاس نامه
ردیفنام سازمانعنوان پروژه
1  
2