ساماندهی پایگاه داده رتبه بندی اعتباری

ماده 9 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد منتشره در شماره 19462 مورخ 90/03/10 روزنامه رسمي آن وزارت اقتصاد را مكلف به ايجاد پايگاه اطلاعات چك هاي بلامحل و سفته ­هاي واخواستي و نيز پايگاه اطلاعاتي رتبه بندي اعتباري اشخاص حقوقي و نيز تجار نموده كه اطلاعات آن در دسترس مؤسسات اعتباري و اشخاص قرار گيرد و مقرر داشته آيين ­نامه نحوه رتبه­ بندي و نحوه دسترسي و نحوه همكاري دستگاهها بوسيله وزارت اقتصاد و اتاق بازرگاني و اتاق تعاون تهيه شود.