فرآیند اجرایی

علاقه مندان عضویت در باشگاه به یکی از دو روش زیر می توانند به عنوان عضو حقوقی باشگاه انتخاب شوند:

مدل مقدماتی

رتبه بندی رقابت پذیری بنگاه با محوریت توانمندی مدیریتی و مالی بنگاه

مدل جامع

ارزیابی جامع رقابت پذیری بنگاه با رویکرد بررسی توان رقابت پذیری بنگاه در تمامی حوزه های کسب و کار

توجه مهم : با توجه به اینکه اعتبار رتبه یکسال می باشد، در صورتی که حداکثر پس از گذشت سه ماه از تاریخ ثبت نام فرایند رتبه بندی متقاضی به پایان نرسد، فرایند رتبه بندی آن منتفی بوده و جهت از سرگیری فرایند درخواست کتبی از جانب متقاضی الزامی خواهد بود.