روش اجرایی رتبه بندی شاخص های بهره وری

برای محاسبه شاخصهای بهره وری، اطلاع از مفاهیم ورودیها و خروجیها و به عبارت ساده تر صورت و مخرج نسبتهای بهره وری، بسیار مهم و ضروری است. تعریف صحیح، علمی و استاندارد مفاهیم ورودیها و خروجیها باعث می شود تا محاسبه شاخصها از اعتبار علمی و هماهنگی لازم در واحدهای صنعتی مختلف و در بررسیهای تطبیقی داخلی و خارجی بر خوردار شود.

تحلیل شاخص های اندازه گیری بهره وری:

موسسات صنعتی با محاسبه شاخصهای بهره وری و شاخصهای مالی و اقتصادی و بخصوص شاخصهای فیزیکی و دیگری که با توجه به وضعیت خاص صنعت و شرکت، مورد شاخصهای بهره وری با وضعیت شاخصهای مختلف مرتبط است و اساسا بایستی با استفاده از یک روش سیستماتیک، ساختار یافته و جامع ( Total ) و خلاقیت و ابتکار کارشناسان هر موسسه انجام پذیرد.

 مراحل ارزیابی و اندازه گیری شاخص های مالی، اقتصادی و بهره وری در مسابقه­ ی ملی بهره وری:

 • از اوایل خرداد ماه هر سال فرآیند ثبت نام از بنگاه ها برای شرکت در مسابقه ملی بهره وری آغاز می شود.
 • شرکت ها می توانند با ارسال فرم در مسابقه اقدام به ثبت نام نمایند.
 • شرکت هایی که در مسابقه ثبت نام می کنند علاوه بر حضور در مسابقه، حدود ۱۸۰ شاخص بهره وری بنگاه خود را نیز دریافت می کنند. برای این کار لازم است که صورت های مالی حسابرسی شده خود را برای ۳ سال اخیر به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایید.
 • پس از دریافت صورت های مالی حسابرسی شده، سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران IRPMC.ir شاخص های بهره وری ۳ ساله شرکت را به نرخ جاری و ثابت اندازه گیری کرده ودسترسی یک ساله برای استفاده شرکت ایجاد می کند.
 • کمیته علمی جشنواره با بررسی شاخص های بهره وری موجود در سامانه، شرکت های نامزد را اعلام می کنند.
 • اسامی شرکت های نامزد وارد سامانه داوری شده و داوران می توانند با مشاهده شاخص های معیار اعلام رای کنند. نتیجه این رای برندگان در مسابقه ملی بهره وری را در هر شاخص مشخص می کند.
 • پس از جمع آوری آرا داوران، برندگان مسابقه ملی بهره وری به تفکیک صنعت در دو بخش اصلی و جانبی مشخص می شوند. از برندگان مسابقه ملی بهره وری در طی مراسمی در دی ماه هر سال تقدیر به عمل خواهد آمد.

 • اندازه گیری 5 شاخص مهم قابل ارائه در مسابقه­ ی ملی بهره وری:
 • شاخص بهره وری نیروی کار(رقابت پذیری نیروی کار)

مقدار ثابت شاخص= مقدار تعدیل شده شاخص به نرخ ثابت سال 1383 با توجه به آمار تفکیکی تورم بانک 

 • شاخص بهره وری سرمایه به روش درآمد

مقدار ثابت شاخص= مقدار تعدیل شده شاخص به نرخ ثابت سال 1383 با توجه به آمار تفکیکی تورم بانک

 • شاخص درصد حاشیه سود خالص

مقدار ثابت شاخص= مقدار تعدیل شده شاخص به نرخ ثابت سال 1383 با توجه به آمار تفکیکی تورم بانک

 • فروش سرانه

 • شاخص بهره وری کل عوامل به روش کندریک- به روش درآمد