روش اجرایی رتبه بندی رقابت پذیری

روش اجرایی به شرح زیر می باشد:

گام اول:تعیین بازه زمانی

برای محاسبه رقابت پذیری شرکت ها در هر صنعت به صورت سالانه و مداوم، بازه اندازه گیری در این گزارش یک ساله درنظر گرفته می شود. با استفاده از این موضوع می توان روند تغییرات رقابت پذیری شرکت ها را مورد بررسی قرار داد. با این حال برای محاسبه اوزان شاخص ها و طراحی مدل اطلاعات شرکت ها مربوط به 10 سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت.

گام دوم: شناسایی داده ها و شاخص ها

داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای انجام این گزارش شامل اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ها به همراه یادداشت های توضیحی پیوست و شاخص های استخراج شده از آنها در دوره های مختلف می باشد. منابع ورودی این سامانه اطلاعات مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار و فرابورس و همچنین سایر شرکت های غیر بورسی می‌باشد. داده های کمی از صورتهای مالی شرکتهای صنعت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و جداول و گزارش های هیات مدیره، گزارش های حسابرسان به مجامع عمومی جمع آوری شده است و همچنین داده‌های مربوط به مبانی نظری از طریق کتابخانه و سایت های اینترنتی گردآوری شده است.

گام سوم:

با توجه به اینکه داده های مورد استفاده از صورت های مالی استخراج می شوند و از جنس داده های مالی می باشند و با توجه به تورم سالیانه ای که در کشور وجود دارد بنابراین روند تغییرات سالانه این اطلاعات با رشد کاذبی همراه خواهد بود که تحلیل صحیح را این اطلاعات را با خطا همراه خواهد نمود. به این منظور با استفاده از نرخ های تعدیل مصوب بانک مرکزی این داده ها در ابتدا به تفکیک تورم زدایی شده و سپس شاخص ها محاسبه می گردند.

گام چهارم: مولفه ها و اوزان

به منظور شناسایی مولفه های با اهمیت در اندازه گیری رقابت پذیری شرکت ها، پس از مطالعات صورت گرفته در مورد مولفه ها از طریق متدولوژی آنتروپی وزن مولفه ها محاسبه می شود

گام پنجم: نرمال سازی

در این مرحله نرمال سازی یا قابل مقایسه نمودن داده ها نرمال می شوند

گام ششم: مدل نهایی

با یک نگاه سیستماتیک و فرایندی به بنگاه های اقتصادی و تفکیک شاخص ها به شاخص‌های ورودی، فرآیند و خروجی در نهایت شاخص های نهایی مدل اندازه گیری رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی صنعت مشخص می گردد. شاخص ها با استفاده از اطلاعات شاخص های عملکردی شرکت های، از روش وزن دهی درونی آنتروپی به جای نظر خبرگان در تعیین اوزان استفاده می گردد. بدین منظور از نرم افزار Topsis Solver به روش آنتروپی اوزان شاخص ها تعیین می شود.

گام هفتم: رتبه بندی شرکت ها

در این مرحله با استفاده از روش Topsis شرکت های صنعت در چهارچوب مفهومی به دست آمده رتبه‌بندی می شوند. ت

گام هشتم

در این مرحله تجزیه و تحلیل ارایه راهبردهای مناسب در سطح کلان و خرد جهت افزایش رقابت پذیری شرکت ها صورت می گیرد.