روش اجرایی رتبه بندی توان اجرایی سازمان

متدولوژی ارزیابی به روش ( Execution Quotient) – XQ

خدمتی است، که میزان تمرکز و هم افزایی سازمانی را برای دستیابی به مهمترین اهداف، اندازه گیری نموده و مسیر  بهبود توان اجرای سازمان را ترسیم می نماید.

در این متدولوژی، شاخص هایی در خصوص میزان تمرکز کاری و هم افزایی کار اندازه گیری می شوند که باعث می گردند سازمان تصویری واقعبینانه از نحوه اجرای کارها توسط همکاران خود بدست آورد.

مقدار شاخص های اجرا  بین 0 الی 100 بوده (0 ≤ XQ ≤100) و متوسط درصد تمرکز و هم افزائی در لایه های فردی، تیمی و سازمانی را معین می سازد.این که مدیران ارشد بدانند بطور میانگین، افراد، تیم های کاری و کل سازمان تحت امرشان، چقدر از تمرکز کاری برخوردارند و چند درصد می توانند در کارها هم افزائی ایجاد کنند، بسیار حائز اهمیت است. برای اغلب مدیران مبرهن است که اجرای ضعیف کارها ، باعث افزایش هزینهها شده و همین امر ریسک سازمان را در شرایط اقتصادی سخت، بسیار افزایش می دهد. افزایش توان اجرایی، ضمانتی است برای کاهش ریسک ناشی از افزایش هزینههای عملیات در تمامی سازمان ها.