جلسه ارزیابی اولیه شرکت پارس نمک کاوه برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت بازرگانی منان در تاریخ 1396.09.13در ساعت 15با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….

انتشار توسط 8 تم