جلسه ارزیابی اولیه شرکت توليد منابع تغذيه الکترونيک برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه توليد منابع تغذيه الکترونيک در تاریخ  1396.05.24در ساعت 15با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….

انتشار توسط 8 تم