جلسه ارزیابی اولیه شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان در تاریخ 1396.08.13در ساعت 15با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….

انتشار توسط 8 تم