ثبت نام

تعرفه خدمات جهت مدل مقدماتی

ردیفتعداد شاغلین بنگاهتعرفه خدمات رتبه بندی
1تا 50 نفرسی میلیون ریال       
251 نفر تا 150 نفرشصت میلیون ریال  
3151 نفر تا 300 نفرنود میلیون ریال    
4بیش از 300 نفرصد و بیست میلیون ریال

تعرفه خدمات جهت مدل جامع

ردیفتعداد شاغلین بنگاهتعرفه خدمات رتبه بندی
1تا 150 نفرصد و پنجاه میلیون ریال       
2150 نفر تا 300 نفردویست و پنجاه میلیون ریال  
4بیش از 300 نفرسیصد و پنجاه میلیون ریال

جهت ثبت نام فیش واریزی به همراه مدارک به ایمیل info@ipcgroup.ir ارسال گردد