ثبت نام و تعرفه رقابت پذیری

ثبت نام و تعرفه به شرح زیر می باشد:

  1. هزینه ارایه گزارش تفصیلی اندازه گیری و تجزیه و تحلیل رقابت پذیری شرکت 60.000.000 ریال است.
  2. هزینه برگزاری کارگاه یک روزه ارایه نتایج به دست آمده با حضور مدیران ارشد 15.000.000 ریال است.
  3. هزینه استفاده از همزمان گزارش تفصیلی و کارگاه نیز 69.000.000 ریال است.
  4. لازم به ذکر است 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به مبالغ فوق اضافه خواهد شد.
  5. هزینه های ایاب و ذهاب و اقامت احتمالی به عهده آن سازمان است.
  6. هزینه اعلام شده پیش از ارایه خدمات دریافت خواهد شد.