ثبت نام و تعرفه رتبه بندی پروژه های بهبود

هزینه ثبت نام و فرم رتبه بندی پروژه های بهبود به شرح ذیل می باشد

– هزینه ثبت نام: ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

فرم رتبه بندی پروژه های بهبود: به این روش میتوانید پروژه ها را برای دبیرخانه ارسال نمایید