ثبت نام و تعرفه رتبه بندی شاخص های بهره وری

تکمیل فرم قابل دانلود در سایت irpmc.ir

                                                        بسته­ ی جامع مدیریت بهره وری

 • دسترسی آنلاین سطح 1 اندازه گیری شاخص های بهره وری در سامانه IRPMC
 • اندازه گیری شاخص های اقتصادی و شاخص های بهره وری طی 5 سال گذشته به نرخ جاری و تورم زدایی شده نسبت به سال 83
 • ثبت نام رایگان در مرحله دوم (بخش مسابقه ملی بهره وری) جشنواره ملی بهره وری
 • آموزش یک روزه رقابت پذیری بنگاه اقتصادی و مدیریت بهره وری
 • ارزیابی و تحلیل بهره وری و رقابت پذیری بنگاه اقتصادی
 • گزارش ارزیابی و تحلیل بنگاه از منظر توانایی پرداخت دیون
 • گزارش ارزیابی و تحلیل بنگاه از منظر ارزش افزوده ایجاد شده در کشور
 • گزارش ارزیابی و تحلیل بنگاه از منظر بهره وری
 • گزارش ارزیابی  و تحلیل بنگاه از منظر فروش
 • گزارش ارزیابی و تحلیل بنگاه از منظر کارایی و اثر بخشی

متد تحلیل :

 تجزیه و تحلیل عمودی، تجزیه و تحلیل افقی، تحلیل روند و مقایسه با میانگین صنعت و 4 شرکت هم گروه، تجزیه و تحلیل علل ریشه­ای تغییرات و تحلیل دوپونت

           هزینه­ ی بسته جامع مدیریت بهره وری مبلغ 90.000.000 ریال می باشد.

                                      بسته­ ی تجزیه و تحلیل شاخص های بهره وری

 • دسترسی آنلاین سطح 2 اندازه گیری شاخص های بهره وری در سامانه IRPMC
 • اندازه ­گیری شاخص ­های اقتصادی و شاخص های بهره­ وری طی 5سال گذشته به نرخ جاری و تورم زدایی شده نسبت به سال 83
 • ثبت نام رایگان در مرحله دوم (بخش مسابقه ملی بهره وری) جشنواره ملی بهره وری
 • ارزیابی و تحلیل بهره وری و رقابت پذیری بنگاه اقتصادی
 •      گزارش ارزیابی و تحلیل بنگاه از منظر توانایی پرداخت دیون
 •      گزارش  ارزیابی و تحلیل بنگاه از منظر ارزش افزوده ایجاد شده در کشور
 •      گزارش ارزیابی و تحلیل بنگاه از منظر بهره وری
 •      گزارش ارزیابی و تحلیل بنگاه از منظر فروش

           متد تحلیل :

 تجزیه و تحلیل عمودی، تجزیه و تحلیل افقی، تحلیل روند و مقایسه با میانگین صنعت و 2 شرکت هم گروه و تجزیه و تحلیل علل ریشه ای تغییرات

هزینه ­­ی بسته­ ی تجزیه و تحلیل شاخص های بهره وری مبلغ 70.000.000  ریال می باشد.

بسته اندازه گیری شاخص های بهره وری

 • دسترسی آنلاین سطح 3 اندازه گیری شاخص های بهره وری در سامانه IRPMC
 • اندازه­ گیری شاخص­ های اقتصادی و شاخص های بهره­ وری طی 5سال گذشته به نرخ جاری و تورم زدایی شده نسبت به سال 83
 • ثبت نام رایگان در مرحله دوم (بخش مسابقه ملی بهره وری) جشنواره ملی بهره وری
 • گزارش تجزیه و تحلیل مقدماتی شاخص های بهره وری 
 • تجزیه و تحلیل مقدماتی علل ریشه ای تغییرات شاخص های بهره وری
 • تجزیه و تحلیل روند شاخص های بهره وری نیروی کار، بهره وری سرمایه، بهره وری کل عوامل، درصد حاشیه سود خالص و فروش سرانه در مقایسه با میانگین صنعت و رقبا

هزینه ­ی بسته ­ی اندازه گیری شاخص­های بهره وری مبلغ 50.000.000ریال می باشد.   


بسته­ ی سطح ویژه طرح ملی رتبه بندی اعضای اتاق ایران

 • دسترسی آنلاین سطح 4 اندازه گیری شاخص های بهره وری در سامانه IRPMC
 • اندازه شاخص های بهره وری نیروی کار، بهره وری سرمایه و بهره وری کل عوامل در مقایسه با میانگین صنعت
 • اندازه گیری شاخص های نسبت جاری، نسبت بدهی و مجموعه بدهی ها در مقایسه با میانگین صنعت
 • اندازه گیری شاخص های سودآوری، نرخ برگشت سرمایه، دوره وصول مطالبات و فروش در مقایسه با میانگین صنعت
 • اندازه گیری و تحلیل ارزش افزوده و مقایسه با میانگین صنعت

هزینه­ ی بسته سطح ویژه طرح ملی رتبه بندی اعضای اتاق ایران 40.000.000ریال می باشد.

بسته ­ی ویژه اندازه گیری و تحلیل انرژی

 • اندازه­ گیری شاخص های بهره­ وری انرژی طی 5سال گذشته به نرخ جاری و تورم زدایی شده نسبت به سال 83
 • ارزیابی و تحلیل رقابت پذیری بنگاه اقتصادی از منظر هزینه مصرف انرژی     

هزینه­ ی بسته سطح ویژه طرح ملی رتبه بندی اعضای اتاق ایران 30.000.000ریال می باشد.