ثبت نام و تعرفه رتبه بندی رضایت کارکنان

تعرفه دریافت گزارشهای تفصیلی از 5 منظر سن،تحصیلات،جنسیت،سابقه کار و واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

ردیف تعداد کارکنان حداقل تعرفه پرداخت (ریال) حداکثر تعرفه پرداخت (ریال)
1 زیر 50 نفر 10,000,000
2 از 51 نفر تا 100 نفر 13,260,000 26,000,000
3 از 101 نفر تا 150 نفر 26,250,000 37,500,000
4 از 151 نفر تا 200 نفر 39,900,000 48,000,000
5 از 201 نفر تا 250 نفر 50,300,000 57,500,000
6 از 251 نفر تا 300 نفر 59,700,00 66,000,000
7 از 301 نفر تا 400 نفر 68,200,000 84,000,000
8 از 401 نفر تا 500 نفر 84,200,000 100,000,000
9 از 501 نفر تا 600 نفر 100,195,000 114,000,000
10 از 601 نفر تا 700 نفر 114,187,000 126,000,000
11 از 701 نفر تا 800 نفر 126,175,000 136,000,00
12 از 801 نفر تا 900 نفر 136,160,000 144,000,000
13 از 901 نفر تا 1000 نفر 144,150,000 150,000,000
14 بیش از 1000 نفر 155,000,000 200,000,000

قابل ذکر است هزینه شرکت در مسابقه بهترین محل برای کار برای هر سازمان مبلغ 50.000.000 ریال می باشد.