اسامی شرکت های در حال رتبه بندی پروژه های بهبود

  1. بانک انصار
  2. معدنی و صنعتی گل گهر
  3. خودروسازی سایپا
  4. روغنکشی خرمشهر
  5. پلیمر آریاساسول
  6. ملی سرب و روی ایران
  7. شیمی دارویی داروپخش
  8. خاک چینی ایران
  9. البرز دارو
  10. مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا – پارس