اسامی شرکت های در حال رتبه بندی در حوزه رضایت کارکنان

ردیفاسامی شرکت های در حال رتبه بندی
1البرز دارو
2شاتل
3خاک چینی ایران
4نقش اول کیفیت